Spidereye

  • machine vision system - static AOI - SpiderEye